Regulamin

Warunki dokonywania zakupu towarów Wydawnictwa Pedagogicznego Operon za pośrednictwem sklepu internetowego oraz innych form komunikacji na odległość

INFORMACJE OGÓLNE:
Właścicielem internetowego sklepu działającego pod adresem www.sklep.operon.pl (dalej Sklep Internetowy) jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3, numer NIP 958-147-55-99, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000180755, z kapitałem zakładowym 501.000 PLN zwane dalej Wydawnictwem.

Definicje:

Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba korzystająca ze sklepu internetowego

Sklep Internetowy – portal dostępny pod adresem www.sklep.operon.pl

SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

SKLEP INTERNETOWY
1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego można składać przez całą dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać wybrane przez siebie towary do listy kupowanych rzeczy, a następnie kliknąć ikonę „DO KASY” i postępować zgodnie ze wskazówkami.
4. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient jest informowany wiadomością e-mail.
6. Zamówienie zostaje zrealizowane z momentem przekazania towaru dostawcy.
7. O realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany osobną wiadomością e-mail.

TELEFON
8. Zamówienie złożyć można telefonicznie w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 800 88 66 88 lub 58 679 00 00.
Zawarcie umowy następuje poprzez telefoniczne potwierdzenie przyjęcia umowy do realizacji.

E-MAIL
9. Zamówienie może zostać złożone poprzez przesłanie wiadomość e-mail na adres info@operon.pl. W treści wiadomości należy wpisać nazwę towaru, dane zamawiającego, formę przesyłki oraz adres dostawy. Zawarcie umowy następuje poprzez przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Klient jest informowany wiadomością e-mail.

FAX
10. Zamówienie może zostać złożone faxem przesłanym pod nr 58 679 00 06. Zawarcie umowy nastepuje poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji, o czym Klient jest informowany osobną wiadomością przesłaną faxem.

ZASADY ZAMAWIANIA

11. Prezentowanie na stronie Sklepu Internetowego towarów z oznaczeniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Wydawnictwo może odmówić realizacji zamówienia z ważnych powodów. O braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail.

12 Aby zmienić albo anulować złożone zamówienie, należy skorzystać z pomocy Centrum Obsługi Klienta Wydawnictwa OPERON pod bezpłatnym numerem 800 88 66 88 lub 58 679 00 00 lub pod adresem e-mail info@operon.pl.

13. Termin realizacji zamówienia dla wszystkich form zamówień wynosi do 4 dni roboczych od jego przyjęcia, a jeżeli wybrano formę przedpłaty – w ciągu 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.

FORMY PŁATNOŚCI:
14. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
a. PŁATNE PRZY ODBIORZE: klient płaci za przesyłkę gotówką – bezpośrednio kurierowi lub listonoszowi.

b. PŁATNOŚĆ E-PRZELEWEM: płatności dokonuje się po zaakceptowaniu zamówienia przez Wydawnictwo OPERON, logując się do systemu PayU. Więcej informacji o systemie PayU.pl można znaleźć pod adresem www.payu.pl.

c. PRZELEWEM BANKOWYM: Uwaga! Opcja dostępna tylko dla nauczycieli składających zamówienie ze wskazaniem szkoły jako płatnika faktury. Klient przelewa na konto Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON kwotę wystarczającą do pokrycia zobowiązania wynikłego z zamówienia. Płatność jest regulowana w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

d. KARTĄ PŁATNICZĄ: płatności dokonuje się po zaakceptowaniu zamówienia przez Wydawnictwo OPERON, logując się do systemu PayU. Więcej informacji o systemie PayU.pl można znaleźć pod adresem www.payu.pl.

PRZEDMIOTY:
15. Wszystkie podawane w Sklepie Internetowym ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
16. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe. Wygląd okładki może różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Wydawnictwo zapewnia zgodność zawartości podręcznika z zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego opisem.
DOSTAWA:
17. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.
18. Wybór sposobu dostawy zależy od decyzji Klienta, który w momencie składania zamówienia dokonuje wyboru jednej z opcji.
KOSZTY DOSTAWY:
19. W przypadku zamówienia składanego przez sklep internetowy www.sklep.operon.pl, klient ma możliwość dokonania wyboru jednej z kilku form dostawy o różnych kosztach.
20.


Cennik_transportu

21. Przesyłki zakupów dokonywanych w inny sposób, aniżeli poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.sklep.operon.pl realizowane są tylko za pośrednictwem kuriera z płatnością za pobraniem, za wyjątkiem szkół gdzie możliwa jest też płatność przelewem. Koszty dostawy wskazano w tabeli powyżej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

22. Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie do 10 dni od dnia realizacji zamówienia. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Nie można odstąpić od umowy, jeżeli towar nosi oznaki użytkowania.
23. Jeżeli towar zawierał nagrania audialne lub wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych, towar dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu).
24. Zwrot towaru powinien nastąpić w ciągu 5 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Wydawnictwo. Wraz z odsyłanym towarem klient powinien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał razem z przedmiotem, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego przedmiotu.
25. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Wydawnictwo OPERON zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania towaru przez kupującego.
26. Uprawnienie do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami.

REKLAMACJE

27. Przed przyjęciem przesyłki od kuriera, kupujący powinien dokładnie sprawdzić paczkę i zgłosić ewentualne zastrzeżenia kurierowi w stosownym protokole.
28. Wszelkie wady oraz niezgodności zakupionego towaru z umową powinny być zgłaszane bezzwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od ich stwierdzenia,. W przypadku konsumentów termin ten wynosi 2 miesiące. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
29. Zgłoszenia wady lub niezgodności towaru z umową dokonuje się w formie wiadomości e-mail na adres info@operon.pl, telefonicznie pod nr 800 88 66 88 albo 58 679 00 00 lub w formie pisemnej na adres Wydawnictwa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
23. Rejestrując się w Sklepie Internetowym i/lub dokonując zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo swoich danych osobowych.
24. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon spółka z o.o. z siedzibą Gdyni przy ul. Hutniczej 3.
25. Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu Internetowego przez Klientów są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
26. Zbierane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i – jeśli Klient wyrazi na to zgodę – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.
27. Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wyboru przez Kupującego niekórych ze sposobów realizacji zamówienia, dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracujących przy realizacji umowy kupna/sprzedaży tj. podmiotów realizujących dostawę zamówienia oraz płatności online.
28. Każdy klient Sklepu Internetowego ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy klient może zażądać usunięcia jego danych osobowych z bazy Sklepu Internetowego. Usunięcie danych osobowych Klienta z bazy Sklepu Internetowego jest równoznaczne z likwidacją Konta
29. Osoba małoletnia wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych oświadcza jednocześnie, iż uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie tej czynności.

PRZERWY TECHNICZNE
30. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sklepu internetowego spowodowany czynnikami niezależnymi od Wydawnictwa oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
31. Wydawnictwo nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje przerw w dostępie do sklepu internetowego spowodowane względami technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
32. Wydawnictwo OPERON zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie www.sklep.operon.pl. Zarejestrowani Klienci sklepu zostaną poinformowani e-mailowo o każdej zmianie regulaminu.
33. Prezentowane w sklepie internetowym ceny mogą ulec zmianie.
34. Wydawnictwo OPERON zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
35. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw określających prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży.
36. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wydawnictwa. Postanowienie to nie dotyczy umów zawieranych z konsumentami.

Twój koszyk:

Twój koszyk jast aktualnie pusty

Wszystkie prawa zastrzeżone przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON © 2013